Personakt

ABCK Adolf Breitholtz

Sergeant. Blev 59 år.

Far:ABC Evert Breitholtz (1688 - 1762)
Mor:Maria Lagerborg (1709 - 1781)

Född:1753-10-26 Virmo sn, Finland
Död:1813-05-26 Nihattula, Virmo sn, Finland
Begravd:Virmo

Äktenskap med Elisabet Fontén (1758 - 1815)

Vigsel:1781-11-01 Pöytis sn, Finland 1)

Barn:
Adolf Daniel Breitholtz (1782 - 1854)
† Anders Edvard Breitholtz (1789 - 1831)
Johan Magnus III Breitholtz (1801 - 1873)

Ytterligare åtta barn:
- tre dog späda
- Juliana Constantina, 1784 - ?, flyttade till Ryssland 1808 åter till Finland 1809 och slutligen till Nyslott 1812. Gift 1:o m fänriken Karl Stålhammar - 1812, 2:o 1813 m majoren i rysk tjänst Peter Goremykin.
- Carolina Albertina, 1876 - ?, flyttade till Ryssland efter 1811 och levde 1813.
- Hedvig Johanna, 1792 - 1866, ogift
- Carl Didrik, 1793 - 1822, sergeant död på utrikes ort.
- Elisabet Agata, 1796 - ?, g m Adolf Pettersson.


Noteringar

Stamfader för den s.k. Finlandsgrenen.

Verksam vid Åbo läns reg. fr 1767 och vid Karelska jägarekåren 1790-91.
Han bevistade finska kriget 1788-90.
Adolf och hans familj levde i stor fattigdom vid slutet av 1700-talet och uppbar understöd från Virmo församlings fattigkassa. Följande vädjan publicerad i Åbo tidningar 31 juli 1797 är värd att begrunda:
"Uti en usel backstuga, utan att äga någon egendom, tillbringar jag mitt lif med hustru och 7, alla minderåriga, barn. Tilgången til vår föda och klädsel, kan deraf, och då den är utgjord endast af vissa menniskjo-wänner, som närmast känna vår obeskrifweligen tryckande belägenhet, slutas hafva warit och wara ganska ringa, otilräckelig och högst usel, bland så många behöfwande. Jag nödgas därföre, twungen och i högsta nöd, för at häldst rädda späda menlösa menniskjolif och warefter från ymkeligaste undergång genom hunger och nakenhet, ödmjukast anlita den wördade och för menniskjo-kärlek sig utmärckande allmänheten, at efter råd och lägenhet understödja ett det olyckligaste hushåll, med snar och wärksam hjelp: denne altid obehagliga utwäg, är den enda jag kan åstadkomma, och som Man och Fader med ömma känslor ej kan eller bör wägra min egen warelse, och de mig närmast om hjertat warande. Upgiften är så bedröfwelig och sann som kortt; men tilräckelig nog att röra ömma hjertan, at lindra de lifvets plågor, som til högsta grad fått utgöra min obehageliga lott; utom födslens förmån, som ej nu hjelper, då det nödvändigaste felar. De gåfwor mig direkte meddelas på Nihattula i Wirmo, skola under den Högstas wälsignelsers anropande öfwer ädelmodige gifware, i djupaste ödmjukhet beprisas och allmänna göras. Nihattula den 25 Julii 1797.
Adolph Breitholtz
Afskedad Sergeant."

Till Breitholtz vädjan är den lokala pastorns försäkran bifogad:

"At Herr Sergeanten Breitholtz jämte hans Fru fört en ärbar och anständig wandel; men at deras fattigdom är ganska stor, samt ofwanstående bedröfweliga teckning af deras aldrig tillfyllest beskrifweliga uselhet, sann och märkelig, intygar, för at beweka Christmilda medmenniskor, dem Försynen wälsignat med tilgång, til hjelpsamhet emot dem med deras 7 små barn, Wirmo den 26 Julii 1797,
Johan Arenius
Curam gerens"

Se vidare K-G Sandelin, Reseberättelse från Virmo
www.breitholtz.org/pdf/Virmo.pdf


Källor

1)E del IX rättelse